Blog

Latest News and Updates

چالش های مدیریت 1

حدود 12 سال است که در مدیریت غرفه سازی فعالیت می کنم. در ابتدا فقط واردات سازه های مدولار کلیک و پیلا بود، ولی هر جایی کهحدود 12 سال است که در مدیریت غرفه سازی فعالیت می کنم. در ابتدا فقط واردات سازه های مدولار کلیک و پیلا بود، ولی هر جایی که برای بازاریابی محصولمان مراجعه کردیم به طرز شگفت آوری تمایل مدیران شرکت ها به ساخت غرفه و در واقع نوعی ترکیب از سازه های مدولار و غرفه سازی سنتی؛ دیده میشد. نوعی ادغام در غرفه سازی مدرن و سنتی.

از لحاظ روانشناسی، نوعی خواست درونی در جهت مصرف و اتلاف انرژی وجود داشت. مشتریان برای فکر و ایده جدید و بکر، کمتر هزینه می کردند تا ساخت احجام بزرگ از تیر و تخته و نئوپان و MDF  و آهن آلات ( که بالطبع درصد بالایی از این احجام در نهایت تبدیل به ضایعات می شود)

حتی هزینه کردن روی سازه های مدولار برایشان سخت می نمود (شاید به علت بازیافت تقریبا صد در صدی آن و اینکه هیچ اتلافی پشت آن نبود)

اگر همان احجامی را که با سازه مدولار ساخته می شد را با تیر و تخته می ساختیم ظاهرا استحقاق بیشتری برای دریافت هزینه بالاتر داشتیم

ادامه دارد…

نویسنده : احمد رضا نراقی

مدیر اصلی سایتچالش های مدیریت 1
Share this post

Join the conversation

Related Posts