سید مهدی فرهنگی مدیر آتلیه-مشاور طراحی معماری

فوق لیسانس مهندسی معماری از دانشگاه آزاد، تهران

فوق لیسانس مهندسی معماری از دانشگاه آزاد، تهران