محمدرضا معظمی پیرو مسئول IT، طراح گرافیک

کارشناسی مهندسی کامپیوتر-نرم افزار از دانشگاه ملی ملایر

کارشناسی مهندسی کامپیوتر-نرم افزار

از دانشگاه ملی ملایر