احمدرضا نراقی مدیر عامل ، مدیر طراحی و اجرا

کارشناسی مهندسی برق و الکترونیک از دانشگاه آزاد، گرمسار

کارشناسی مهندسی برق و الکترونیک از دانشگاه آزاد، گرمسار