نازنین بدری مسئول آتلیه، طراح

کارشناسی طراحی صنعتی از دانشگاه الزهراء، تهران

کارشناسی طراحی صنعتی از دانشگاه الزهراء، تهران