غرفه تک یاب

مکان: تهران،سالن اجلاس سران، نمایشگاه ساختمان های مارک دار، PACARADA GROUP ,

متراژ: 60 و 46 سانتی متر مربع

Share