غرفه صنایع الکترونیک زعیم

نام شرکت: زعیم

نمایشگاه: دستاوردهای تولید کنندگان صنایع ریلی

محل: سالن

متراژ: 36متر

Share

Related Work

غرفه آفاطب

غرفه آفاطب

نام شرکت: آفتاب فروزان آریا نمایشگاه: انجمن علمی جراحان عمومی محل: سالن همایش های رازی متراژ: 18 متر

غرفه کلودی

غرفه کلودی

نام شرکت: کلودی نمایشگاه: صنعت ساختمان محل: سالن 38 متراژ: 31 متر